O projekcie

Projekt „Szkolenia otwarte = otwarty rynek pracy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój z Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

OKRES REALIZACJI: od 1 sierpnia 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 96 osób z kategorii NEET pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców woj. śląskiego w wieku 18-29 lat poprzez ich udział w kompleksowych, indywidualnych programach aktywizacji zawodowej, realizowanych w okresie trwania projektu, tj. BEZPŁATNE przeprowadzenie szkoleń oraz realizację staży zawodowych.

W ramach projektu, dla każdego uczestnika, przewidziane jest następujące wsparcie:

 1. Wsparcie identyfikacyjno-doradcze – spotkania indywidualne z doradcą zawodowym, których celem jest utworzenie  Indywidualnego Planu Działania oraz jego weryfikacja.
 2. Wsparcie szkoleniowe - szkolenia zawodowe dostosowane do możliwości każdej
  z osób, wybrane przez uczestników zgodnie z IPD, uwzględniające oczekiwania rynku pracy, wpisujące się w wybrany obszar rozwoju technologicznego regionu wskazany w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 oraz kończące się egzaminem oraz przyznaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
 3. Staże zawodowe – 3-miesięczny staż zawodowy, 5 dni w tygodniu, 8h/dzień (7h w przypadku osób z niepełnosprawnością o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).
 4. Pośrednictwo pracy - konsultacje indywidualne z Pośrednikiem Pracy - śr. 10 h/os. (zegarowych) ustalane indywidualnie z pośrednikiem, dostępność w całym okresie udziału w projekcie, do miesiąca po zakończeniu stażu.

Projekt skierowany jest do 96 osób biernych zawodowo (86 osób) lub długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy (10 osób) zamieszkałych na terenie  województwa śląskiego spełniających łącznie poniższe kryteria:

 • w wieku 18-29 lat (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu),
 • niepracujących (długotrwale bezrobotnych lub biernych zawodowo),
 • niekształcących się (w  trybie dziennym),
 • zamieszkałych na terenie woj. śląskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

·           osoby z niskim wykształceniem,

·           osoby z niepełnosprawnościami

 W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

·           wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,

·           materiały szkoleniowe,

·           poczęstunek podczas szkoleń,

·           egzamin zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,

·           stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu.

Za udział w szkoleniach uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium szkoleniowe (ok 5,18 zł netto/ 1 h szkolenia – w zależności od wybranych szkoleń).

Po szkoleniach zapewniamy 3-miesięczne staże zawodowe.

Za udział w stażu uczestnicy/uczestniczki otrzymują stypendium stażowe
(ok. 1 441,00 zł netto / miesięcznie).

 

W ramach projektu zostały zaplanowane dla uczestników 3-miesięczne
staże zawodowe.

 • Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie w zależności od preferencji zawodowych.
 • Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu.
 • Wymiar czasu pracy będzie zgodny z Kodeksem Pracy

 

Miejsce realizacji szkoleń, staży oraz cyklu doradczego: teren województwa śląskiego.

Wartość projektu wynosi: 1 733 184,00 zł

w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 646 524,80 zł